Cerca
  • adarphoto

Dalla mostra fotografica "U me paisi" Dedicata a San Pier Niceto


U me Paisi avi tanti vineddi

unni giru giru

vidu sempri facci beddi


Ranni e picciriddi tutti cuntenti

carusi, masculi fotti e fimmini valenti

d’unni veni? Vegnu di San Peri!


Non poi sapiri si non c’eri

cu carrettu me nonnu annava

e a Missina u beni i Diu purtava


Ogghiu, vinu e mannarini

arangi, puma e clementini.

Ah quant’erunu belli ddi tempi!


Ma s’e’ diri u veru mancu io n’appi preiu

e sta storia, senza aggiunta,

e’ me patri chi mi la cunta


Cosi’, comu un amicu, a stissa io vi la dicu

pinsannu a ddu tempu passatu

e na picca mmalucuratu


Chi vurria vita nova pi San Peri

nta tutti li so vineddi

cu tutti i so facci beddi.


Antonio Spadaro, 24-07-2018“Afferra il tempo e non farlo scappare perchè ogni cosa dura il preciso istante di uno scatto.”
0 visualizzazioni

© 2018 by ANTONIO SPADARO